Balansert ventilasjon

Valg av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger. Samtidig oppnås ”friske hus” med god luftkvalitet.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den eneste ventilasjonstypen som både har en ventilasjonsvifte som fjerner fuktig og forurenset luft og en vifte som tilfører ny ren og frisk luft. Ytre forhold som vind, temperatur, boligens tetthet og andre forhold overstyres. Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer knyttet til avgasser fra usunne materialer. Varmen i den brukte inneluften gjenvinnes før den trekkes ut av boligen. Ingen trekk, økt bokomfort, reduserte energikostnader og trygghet for at luften som fordeles til rommene alltid er ren og frisk gjør balansert ventilasjon til en selvsagt installering i en ny bolig.

Slik virker ventilasjonsanlegget

 1. Ny, frisk, filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom.
 2. Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i huset gjennom avtrekksventiler i taket på kjøkkenet, bad og våtrom.
 3. Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via kombiboks på vegg (alternativt takhatt).
 4. Luft som føres inn i boligen passerer filteret i luftbehandlingsaggregatet. dermed renses luften før den blåses inn i rommene. Brukt luft på vei ut varmer den nye, rene luften på vei inn i huset. På den måten sparer du penger til oppvarming.
 5. Luftinntak via kombiboks (alternativt egen ventil)
 6. Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil (alternativt kobles på ventilasjonsanlegget gjennom en by pass-kanal, utenom rotorgjenvinneren).

Hvorfor Balansert ventilasjon?

Fordeler med balansert ventilasjon

 • Energibesparende, gjenvinner opp mot 88% av varmen i ventilasjonsluften.
 • Ren, filtrert og temperert tilluft.
 • Fjerner forurenset og fuktig inneluft.
 • Høy komfort og trekkfri ventilasjon.
 • Optimal drift
 • Tilfredsstiller forskriftskravene. Klarer også Passivhusstandarden.

Sparer energi og tar vare på miljøet

For bare noen få år siden var det vanlig å trekke den oppvarmede luften rett ut av boligen uten varmegjenvinning. I moderne boliger med balansert ventilasjon med varmegjenvinning gjenbrukes varmen i inneluften. På den måten reduseres behovet for nyproduksjon av energi og du tar vare på miljøet.

Forberedt for fremtiden

Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi enn det som er dagens krav, og myndighetene vil om få år innføre den såkalte passivhus-standarden. Det betyr at det skal brukes mindre energi til ventilasjon og oppvarming. Dagens ventilasjonsanlegg er allerede forberedt for disse kravene.

Hva sier forskriftene?

Byggeforskriftene stiller krav til at det skal være et godt innemiljø i boliger. Både for å i vareta beboernes velvære og trivsel, og for å ta vare på boligen. Samtidig stilles det krav til at ventilasjonsanlegget skal gjenvinne varmen i ventilasjonsluften. Med balansert ventilasjon med varmegjenvinning klarer man både innemiljø- og energikravene.

Les mer om byggeforskriftene og kravene til Passivhus.

Varmegjenvinnere

Varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregater kan deles inn i to hovedtyper - regenerative (sykliske) og rekuperative (statiske)

Regenerative varmegjenvinnere overfører varme ved at varmeakkumulerende materiale vekselvis bringes i kontakt med avtrekksluft og tilluft. Regenerative varmegjenvinnere kan overføre fuktighet. Uønsket lekkasje mellom avtrekk og tilluft kan forekomme, men riktig konstruksjon og plassering av viftene motvirker lekkasje. Roterende varmeveksler i aluminium er eksempel på regenerativ varmegjenvinner i ventilasjonsaggregat for boligventilasjon.

Roterende varmeveksler består av et rotorhjul med mange små kanaler hvor luft strømmer gjennom. Den ene halvparten av rotorhjulet varmes opp av avtrekksluften, mens den andre halvparten avgir varme til den kaldere tilluften. Ved bruk av varmeveksler i aluminium overføres noe fukt, men kun dersom vanndampen i avtrekksluften kondenserer på vekslerflatene (dvs. ved lave utetemperaturer). Varmeveksleren kan også være i såkalt hygroskopisk utførelse som også overfører fukt i dampform. Denne typen benyttes vanligvis ikke i boliger, men for å spare befukting i f.eks. trykkerier der det er viktig å holde høy relativ fuktighet om vinteren. Virkningsgraden kan reguleres ved intervalldrift (periodevis stopp av rotoren). I større ventilasjonsaggregat kan virkningsgraden reguleres ved å forandre rotorhastigheten.

Rekuperative varmegjenvinnere overfører varme enten via skillevegg (plate-, rørvarmeveksler) eller ved hjelp av væske (batteri-, fordampingsveksler). Siden luftstrømmene er atskilt, vil disse teoretisk ikke overføre lukt, men praksis viser ofte en viss intern luftlekkasje. Platevarmeveksler i aluminium er eksempel på rekuperativ varmegjenvinner i aggregat for boligventilasjon.

Platevarmeveklser består av mange plater som danner skille mellom tilluft og avtrekksluft. Varme blir overført ved varmeledning gjennom skilleplatene. Platevarmevekslere finnes både som kryssvarmevekslere, hvor luftstrømmen føres 90o i forhold til hverandre, samt motstrøms- og medstrømsvarmevekslere. Ved lave utetemperaturer gjenvinnes også en del av energien i vanndampen i avtrekksluften. Derved dannes kondensvann som må ledes bort fra ventilasjonsaggregatet. Dersom overflate­temperaturen på platene er lavere enn 0 oC kan det dannes rim og is på avtrekks­siden. Den høye varmegjenvinningen i motstrømsvekslere medfører at disse har størst kondensering og påfrysing. Et avrimingssystem i ventilasjonsaggregatet sørger for at eventuell rim eller is i varmeveksleren tiner.

Varmegjenvinning - Energieffektivitet

Forskjellige varmevekslere har ulike varmegjenvinningsegenskaper. Det vanligste er å oppgi varmevekslernes temperaturvirkningsgrad. For kryssvarmevekslere oppnås 50 – 70% temperaturvirkningsgrad, mens det for roterende varmegjenvinnere oppnås 70 – 80% temperaturvirkningsgrad.

Årsvirkningsgrad angir gjenvunnet energi pr. år i forhold til oppvarming av ventilasjonsluft uten varmegjenvinning. Årsvirkningsgraden må beregnes for hvert enkelt anlegg, og avhenger av luftmengde, utetempertur, fyringssesongens lengde, innetemperatur og innendørs luftfuktighet. Årsvirkningsgraden blir lavere enn temperaturvirkningsgraden fordi det tas hensyn til energibruk til vifter og avrimingsautomatikk, samt ”unødvendig” temperaturgjenvinning i perioder på året når sollys, personer og utstyr dekker boligens varmebehov.

I innlandsklima med lengre perioder med lave utetemperaturer om vinteren medfører behovet for avriming at rekuperative varmegjenvinnere har størst reduksjon i årsvirkningsgraden.

"Sommerdrift" - Regulering av varmegjenvinningen

I den varme årstiden kan det være ønskelig å ”koble ut” varmegjenvinningen. Når utetemperaturen er lavere enn innetemperaturen (f.eks. ved solinnstråling) bidrar dette til reduksjon av innetemperaturen.

I ventilasjonsaggregat med roterende (regenerativ) varmegjenvinner skjer dette automatisk ved at rotoren stopper når tillufttemperaturen er høyere enn ønsket. Dersom bygget er utstyrt med kjøling (air-condition), slik at avtrekkstemperaturen er lavere enn utetemperaturen, veksler aggregatet automatisk til gjenvinning slik at tilluften kjøles ned før den tilføres oppholdssonen.

I boligaggregat med platevarmeveksler (rekuperativ) kobles vanligvis varme­gjen­vinningen ut ved å bytte ut selve varmeveksleren med en såkalt ”sommerblokk”. Denne overfører ingen varme fra avtrekksluften til tilluften.

Kondensavløp - Fuktgjenvinning
Å fjerne fukt for å unngå skader i form av mugg, sopp og andre ugunstige forhold er en viktig grunn til vi ventilere boligene våre. Normalt føres fukten ut med avkastluften, men under gitte fukt- og temperaturforhold kondenserer vanndampen i avtrekksluften i ventilasjonsaggregatet. Aggregat med platevarmevekslere (rekuperative) må ha frostfritt avløp med lukket vannlås for å fjerne kondensvannet.

Ved lave uttemperaturer overføres noe av fukten fra avtrekksluften til tilluften i aggregat med roterende varmegjenvinner. Dette kan være fordelaktig i kalde landsdeler fordi det bidrar til at inneluften ikke blir for tørr om vinteren (under 25% RF). Ventilasjonsaggregat med regenerativ varmegjenvinner har derfor ikke behov for kondensavløp

Flexit Systemair
  Bygger'n forhandler ventilasjonssystemer fra Flexit og Systemair.

Kilder:

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Hvorfor ventilere?

Hvorfor ventilere?