Lover og regler om bygg uten å søke

Fra 1. juli 2015 forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Under finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Dette må være i orden:

 • Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området. De ulike plantypene du kan måtte forholde deg til er kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan og begyggelsesplan. Reguleringplan kan igjen enten være en områdeplan eller en detaljplan. Med andre ord må tiltaket ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller om råder må tiltaket avklares med kommunen. Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ut av ved å kontakte kommunen. Mange kommuner har planer og planbestemmelser liggende elektronisk slik at du selv kan hente ut informasjonen direkte fra kommunens hjemmesider.
 • For bygging i uregulerte områder og LNFR (landbruks-, natur-, frilufts- og rindriftsområde) må du normalt søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging på andre eiendommer enn landbrukseiendommer og andre eiendommer der bruken av eiendommen er i samsvar med ett av de nevnte formålene. Kommuneplanens arealdel har noen ganger bestemmelser som tillater garasjer og tilbygg i LNFR-områder på bebygde eiendommer, som for eksempel boligeiendom og næringseiendom, selv om de ikke er i samsvar med planformålet.
 • Du kan etter plan- og bygningslovens §1-8 ikke bygge nærmere sjø, vann og elver enn 100 meter fra strandlinjen med mindre kommuneplans arealdel eller reguleringplan bestemmer noe annet. Du må derfor normalt søke om dispensasjon dersom du ønsker å bygge noe i disse områdene.
 • Dersom det du skal bygge ikke er i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, kan du søke dispensasjone etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2. Dersom dispensasjon innvilges vil du kunne utføre byggearbedi som er unntat fra søknadsplikt etter plan- og bygningslovens § 20-5 og SAK10§4-1.
 • Du må overholde veglovens bestemmelser om krav til avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte med mer. Dette er spesielt viktig i forhold til kommunale veier, fylkesveier og riksveier. Ta kontakt emd kommunal veimyndighet for å få vite krav til avkjøring og avstand i forhold til kommunale veier i din kommune.
 • Du må overholde jernabnelovens §10 - krav til byggeforbudssone langs jernbane.
 • Det kan være at du trenger tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter. Du må selv sørge for å innhente disse tillatelsene og samtykkene, og kan ikke bygge før disse er på plass. Hvilke myndigheter det skal være snakk om framgår av SAK10§6-2; eksempelvis veimyndighet, kulturminnemyndighet, landbruksmyndighet med mer. Vær oppmerksom på at du kan måtte kontakte både statlige, fylkeskommunale og kommunale fagmyndigheter innen disse ulike områdene. Er du i tvil; kontakt kommune.

For frittstående bygninger, som garasje og lignende gjelder følgende vilkår:

 • Eiendommen den skal stå på må være bebygd fra før.
 • Maks 50 m2 bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA).
 • Mønehøyde maks 4,0 meter og gesimshøyde maks 3,0 meter. Høyde måles i forhold til ferdig plantert terrengs gjennomsntissnivå rundt bygget. Hvordan du beregner disse høydene er beskrevet i "kapittel 3 i H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler".
 • Maks 1 etasje og ikke kjeller.
 • Plassering minimum 1 meter fra nabogrense og fra annen bygning på egen eiendom.
 • Kan ikke brukes til beboelse. Det vil si ikke til kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Eksempler på hva bygningen kan brukes til er garasje, uthus, verksted, hobbybod, veksthus og dukkestue.
 • Det du skal bygge må ikke være plassert over vann- og avløpsledninger. Kommunen kan i tillegg ha egne bestemmelser om hvor nær ledninger du kan bygge. Sjekk derfor avstandskrav med kommunen.

Kilde: Norsk kommunalteknisk forening.

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først. Og selv om du bygger noe som ikke krever søknad og varsling, er det god skikk å si i fra. Det setter sikkert naboen din pris på.

Dette må nabovarselet inneholde:

 • Beskriv hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine
 • Varselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som skal følge søknaden hvis det berører naboene eller gjenboerne. (Se mer om nabovarsling i byggesaksforskriften
 • Dersom byggingen krever dispensasjon, må du oppgi det
 • Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem.

Slik sender du nabovarsel:

Du kan sende nabovarsel med epost. Men sørg for at du får et svar fra naboen på at det er mottatt. Det er ikke nok med en automatisk lesebekreftelse. Du kan fortsatt sende varselet rekommandert eller levere det personlig.

Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet

Finn nærmeste butikk

Norgeskart